Skola för Beröring

Fortbildningar

 

Skola för Beröring erbjuder ett stort antal fortbildningar för beröringspedagoger. Målet med fortbildningarna är att ge beröringspedagoger fördjupande kunskaper och färdigheter att självständigt kunna planera, genomföra, utvärdera och arbeta med taktila insatser med ännu bättre kvalitet!

 

Fortbildningarna kan genomföras i olika kombinationer i fysisk utbildning men flera av dem erbjuder vi även som digitala utbildningar med en eller flera träffar.
I alla fortbildningar ingår att göra ett eget projektarbete kopplat till fortbildningens tema.

Upplägg av fortbildningar

  • Förberedelse

    För vissa fortbildningar ingår det att göra en förberedande del. Det kan till exempel vara information som man ska läsa in sig på, en beskrivning av en del av sitt taktila arbete eller en uppgift man ska besvara eller utföra.

  • Arbeta mellan träffar

    För de fortbildningar som innehåller flera träffar så ingår det uppgifter som man genomför mellan varje träff. Vid behov får man handledning av läraren. Det kan till exempel vara planering, genomförande av behandlingsinsatser, praktisk träning eller redovisning av erfarenheter.

  • Avslutande arbete

    Efter fortbildningen finns det några uppgifter som ska genomföras utifrån det tema fortbildningen handlat om. Det kan vara teoretiska frågor eller redovisning av sina egna erfarenheter i det taktila arbetet. Det kan också vara praktiska uppgifter med beröringsinsatser och Taktil Stimulering som sedan dokumenteras. Läraren finns tillgänglig för handledning och återkoppling under tiden man genomför sitt arbete.

Läs mer om de olika fortbildningarna här:

Omfattning: 3 timmar digital föreläsning, 4-6 timmars
projektarbete med handledning

Mål: Beröringspedagogen känner sig säker i planering och praktiskt
arbete med Taktil Stimulering för att ge beröringsinsatser med ökad kvalitet på mottagarens villkor i en bra och säker arbetsmiljö
 
Innehåll:
Hur säkerhet, arbetsmiljö och hygien påverkar kvaliteten i beröringsinsatsen
Kunskap om smitta och smittspridning, samt förebyggande arbete
Kunskap om en ökad kvalitet genom att skapa rätt förutsättningar inför beröringsinsats, som till exempel olja, musik, lokal, värme, mm
Hur strukturen i Taktil Stimulering påverkar och ger ökad kvalitet för att möta individens behov på bästa sätt

Omfattning: 3 timmar digital föreläsning, 4-6 timmars projektarbete med handledning


Mål: Beröringspedagogen har tillräckliga kunskaper kring huden, hjärnan och nervsystemet, samt kännedom om hudsjukdomar och smitta för att kunna planera, genomföra och utvärdera beröringsinsatser och Taktil Stimulering.


Innehåll:
Kunskap om huden, hjärnan och nervsystemets utveckling och funktion
Hur hudens uppbyggnad, uppgift och signalsystem påverkar beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Kännedom om olika hudsjukdomar/problem, samt hur dessa kan påverka beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Kunskap om smittvägar och smittspridning i samband med det taktila arbetet

Omfattning: 2 timmar digital föreläsning, 2-4 timmars projektarbete med handledning


Mål: Få en grundläggande kunskap om oxytocinsystemet samt dess samverkan med beröringsinsatser och Taktil Stimulering


Innehåll:
Oxytocinets ursprung, samverkan med andra hormoner,
Hur oxytocin styrs, bildas, frisätts och verkar
Relationen mellan kamp-flykt-systemet och lugn- och ro-systemet
Oxytocinets effekter och hur det påverkar beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Oxytocinsystemet kopplat till känselsinnet, andra sinnen och samspel med beröringsinsatser och Taktil Stimulering

Omfattning: 2 timmar digital föreläsning, ca 6 timmars projektarbete med handledning


Mål: Praktiskt använda en beröringsjournal för att öka kvaliteten i beröringsinsatser och behandling med Taktil Stimulering


Innehåll:
Syfte och mål med beröringsinsatser och Taktil Stimulering kopplat till beröringsjournalen
Beröringsjournalens innehåll och användningsområden, samt hjälpmedel
Lagar och riktlinjer för journalföring

Omfattning: 6 timmar digital föreläsning, 4-6 timmars projektarbete med handledning


Mål: Beröringspedagogen ska utifrån etiska regler, lagar och riktlinjer, samt restriktioner för taktilt arbete kunna introducera och anpassa beröringsinsatser och Taktil Stimulering till personer med olika individuella behov.  


Innehåll:
Kunskaper om etiska regler och förhållningssätt vid beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Lagar som styr och hur de påverkar det taktila arbetet
Bemötande och förhållningssätt utifrån individuella behov och kulturella skillnader
Vilka restriktioner som finns och hur de hanteras
Fördjupning av och egna erfarenheter av beröringskänslighet och taktila defensiva reaktioner
Kunna introducera och anpassa behandlingsupplägg med beröringsinsatser och Taktil Stimulering

Omfattning: 9 timmar digital föreläsning fördelat på 3 tillfällen, 15-20 timmars projektarbete med handledning


Mål: Beröringspedagogen ska ha kännedom om bakgrunden till metoden Taktil Stimulering, vilken information, studier och forskning som finns inom området beröring, samt färdighet att själv planera, genomföra, utvärdera och dokumentera beröringsinsatser och behandling med Taktil Stimulering på ett strukturerat sätt.


Innehåll:
Uppkomsten av Taktil Stimulering
Studier och forskning kopplat till beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Informationssökning av rapporter, studier och forskning om resultat av beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Fördjupat praktiskt arbete med planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av behandlingsserie för viss målgrupp
Reflektion kring upplevelse att själv ta emot Taktil Stimulering

Omfattning: 4 timmar digital föreläsning fördelat på två tillfällen, 2-3 timmars projektarbete, 30 minuters presentation


Mål: Planera, genomföra, utvärdera, vid behov anpassa, samt dra slutsatser resultat av ett behandlingsupplägg för en person inom en viss målgrupp, med syfte att fördjupa kunskapen om hur beröringsinsatser och Taktil Stimulering kan anpassas med hög kvalitet till olika målgrupper/tillstånd.


Innehåll:
Välja ut en person utifrån en viss målgrupp/tillstånd och anpassa ett behandlingsupplägg utifrån gällande behov
Med handledning genomföra och utvärdera behandlingsupplägget
Reflektera, dokumentera och presentera de egna erfarenheterna av ett särskilt individuellt behandlingsupplägg

Omfattning: 2 dagars fysisk träff

Mål: Praktiskt tillämpa Taktil Stimulering med hög kvalitet utifrån struktur och etiska riktlinjer

Innehåll:
Praktiskt behärska metodens struktur och kvalitet i rörelser, hastighet, tryck och arbetsställning
Kunskap om konsekvenser av bristande kvalitet, etik, bemötande och förhållningssätt
Observation som del i kommunikation vid beröringsinsatser och Taktil Stimulering
Ge och få hel behandling med Taktil Stimulering